0
Uw winkelwagen bevat geen artikelen.
+31 6 25050268 E-mail: info@risoshop.nl | Contact

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN : WWW.RISOSHOP.NL


Welkom op de website van RISOSHOP.nl
Wij adviseren u om de onderstaande algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, die van toepassing zijn op het gebruik van deze site
en alle transacties met RISOSHOP.nl door te lezen.
Zodra u deze site bezoekt of gebruikt, bevestigt u dat u deze voorwaarden heeft gelezen, begrepen en geaccepteerd.Artikel 1     Algemeen


1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, overeenkomsten en verbintenissen tussen RISOSHOP.nl haar wederpartij, hierna te noemen: "de koper", alsmede op de uitvoering daarvan, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.


2. Onder "de koper" wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite: RISOSHOP.nl alsmede elke andere natuurlijke persoon of rechtspersoon
die met RISOSHOP.nl in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.


3. RISOSHOP.nl is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de koper.


Artikel 2     Prijzen


1. Tenzij anders aangegeven zijn de vermelde prijzen op de internetsite van RISOSHOP.nl exclusief het
 huidig geldende BTW tarief.


2. RISOSHOP.nl behoudt het recht om de prijzen ten alle tijde te wijzigen.

3. De artikelen worden gefactureerd op basis van de tarieven die van kracht waren op het moment van bestellen, op voorwaarde dat de artikelen voorradig zijn.


Artikel 3     Aanbiedingen en offertes

1. Alle door ons gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.


Artikel 4     Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand na acceptatie van het aanbod van RISOSHOP.nl op internet of anderszins. Acceptatie vindt plaats na ontvangst van uw bestelling door RISOSHOP.nl. Bij acceptatie ontvangt de koper een bevestiging via E-mail of anders.

Met het doen van een bestelling verklaart u akkoord te gaan met de geldigheid van deze Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

2. RISOSHOP.nl is gerechtigd bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel onder specifieke betalingscondities te leveren.


Artikel 5     Levering

1. De artikelen worden geleverd op het afleveradres die u als koper heeft opgegeven bij het plaatsen van uw bestelling en worden verzonden wanneer het bedrag is bijgeschreven op onze bankrekening.

2. De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment dat RISOSHOP.nl de bestelling heeft geaccepteerd en deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.

3. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de koper nadat gebruiker hem heeft verwittigd. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

4. Indien RISOSHOP.nl een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn.

5. Indien nodig is RISOSHOP.nl gerechtigd verzendkosten in rekening te brengen.

6. Leveringen vinden uitsluitend plaats binnen Nederland, tenzij anders is overeengekomen.


Artikel 6     Betalingen


1. Met de geboden betaaloptie iDEAL
 kan direct worden afgerekend. In het geval dat RISOSHOP.nl besluit hiervan af te wijken wordt de klant hiervan direct op de hoogte gesteld en wordt in beider overleg een oplossing geboden om de bestelling doorgang te kunnen laten vinden.

2. RISOSHOP.nl kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. 

Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.


Artikel 7     Reclames


1. Eventuele reclames worden door ons slechts in behandeling genomen, indien zij ons rechtstreeks binnen 14 werkdagen na levering van de betreffende prestatie schriftelijk hebben bereikt,
onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten.

2. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 14 werkdagen na factuurdatum.

3. Na het verstrijken van deze termijnen wordt de koper geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Als dan worden reclames niet meer door ons in behandeling genomen.

4. Indien de reclame door ons gegrond wordt bevonden, zijn wij uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te leveren.

5. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na onze voorafgaande schriftelijke toestemming, onder door ons te bepalen voorwaarden.


Artikel 8     Eigendomsvoorbehoud


1. Alle artikelen blijven eigendom van RISOSHOP.nl, totdat de betaling en indien van toepassing rente volledig is voldaan.


Artikel 9     Garantie


1. RISOSHOP.nl garandeert dat de te leveren artikelen voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

2. Garantie op geleverde artikelen zal overeenkomstig zijn met de standaard garantie op geleverde artikelen, welke wordt vastgelegd door de desbetreffende leverancier / fabrikant. 

3. RISOSHOP.nl zal nimmer tot een verdergaande garantie kunnen gaan ten opzichte van de koper, dan waarop RISOSHOP.nl ten opzichte van haar toeleveranciers aanspraak kan maken.


Artikel 10     Aansprakelijkheid


1. Indien door RISOSHOP.nl geleverde artikelen gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van RISOSHOP.nl jegens de koper beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garantie" is geregeld.

2. Wanneer de producent van een gebrekkig artikel aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van RISOSHOP.nl beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de aankoopprijs.

3. RISOSHOP.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.


Artikel 11     Incassokosten

1. Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, voor rekening van de koper, ook voor zover deze kosten de rechtelijke proceskostenvergoeding overtreffen.
De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van 250 euro.

2. Indien RISOSHOP.nl aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de koper.

4. De koper is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.


Artikel 12     Vrijwaringen

1. De koper vrijwaart RISOSHOP.nl voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de koper verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.


Artikel 13     Intellectuele eigendom en auteursrechten

1. Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder begrepen onder meer auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht en/of enig ander recht, op alle krachtens de overeenkomst door RISOSHOP.nl vervaardigde en/of ter beschikking gestelde zaken berusten uitsluitend bij  RISOSHOP.nl of diens toeleverancier(s). De aan de klant verstrekte zaken mogen niet door de klant worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van RISOSHOP.nl


Artikel 14     Overmacht


1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2. Bij overmacht, dat naar redelijkheid en billijkheid nakoming van de overeenkomst door ieder der partijen niet kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort dan wel,
indien een dergelijke 
opschorting langer dan 90 dagen heeft geduurd, kan de overeenkomst door schriftelijke kennisgeving door ieder der partijen ontbonden worden verklaard.
In dat geval nemen de verplichtingen uit de overeenkomst een 
einde, zonder dat partijen schadevergoeding of enige andere prestatie van elkaar kunnen vorderen.
Het geen reeds 
ingevolge de overeenkomst is voldaan, dan wel is gepresteerd, wordt alsdan tussen partijen pro rata afgerekend.


Artikel 15     Geschillen

1. De rechter in de vestigingsplaats van RISOSHOP.nl
 is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is.
Niettemin heeft RISOSHOP.nl
 het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.


Artikel 16     Toepasselijk recht

1. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, is de Nederlandse wet daarvan steeds bepalend.


Artikel 17     Privacy beleid

1. RISOSHOP.nl gebruikt uw klantgegevens uitsluitend ten behoeve van het verwerken van uw bestelling.

Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.


Artikel 18     Vindplaats en wijziging van de voorwaarden


1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Haaglanden.

2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst.